23 هکتار از اراضی زراعی منطقه الغاب به کشت گندم و جو رفت

حماه – سانا

سطح زیرکشت گندم و جو در اراضی اداره عمومی توسعه منطقه الغاب در استان حماه به 23160 هکتار رسید.

مهندس أوفى وسوف به خبرنگار سانا توضیح داد: در سال زراعی جاری 22928 هکتار از اراضی زراعی منطقه الغاب زیر کشت گندم آبی و دیم رفته که از این سطح 21663 هکتار آبی و مابقی دیم است.