کنفرانس خلق فرصت ها سرمایه گذاری در سوریه امروز در پایتخت کشور رومانی برگزار می شود

بخارست-سانا

امروز در پایتخت کشور رومانی یکمین کنفرانس اقتصادی در مورد خلق فرصت های سرمایه گذاری در سوریه با مشارکت شرکت ها واتاق های تجارت وصنعت رومانی اغاز به کار می کند.

این کنفرانس نخستین کنفرانسی که در اتحادیه اروپا با ابتکار ودرخواست انستیتو مطالعات سیاسی واقتصادی رومانی با همکاری با سفارت سوریه در بخارست برگزار می شود به شمار می رود.

در این کنفرانس تعدادی از شرکت های رومانی ونمایندگان اتاق تجارت وصنعت در کشور رومانی کشور شرکت خواهند کرد به علاه بر حضور شماری از نمایندگان هیآت های دیپلمات در این کشور.