افتتاح نخستين نمايشگاه هیات توسعه پروژه های کوچک و متوسط در حمص