دومین روز نشست های آستانه در مورد حل و فصل بحران در سوریه

امروز در «آستانه» پایتخت قزاقستان نشست های  آستانه در مورد حل و فصل بحران در سوریه ادامه داشت.

هیات روسیه با رئاست الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی و هیات همراه وی دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار به قصد تکمیل مشاورات دو طرف در امور سوریه منعقد می گردد.

گفتنی است که یازدهمین دور نشست های آستانه در مورد حل و فصل بحران در سوریه از صبح دیروز چهارشنبه، با مشارکت هیات جمهوری عربی سوریه با رئاست دکتر بشار الجعفری در «آستانه» پایتخت قزاقستان آغاز شد.