“تلول الصفا” پس از آزادسازی آن از لوث تروریسم/تصاویر