تولید 300 تن روزانه نان در حسکه

حسكه – سانا

واحد های تولید نان شعبه نانوایی ها استان حسکه به منظور پاسخگویی به نیازهای شهروندان حدود روزانه حدود 300 تن نان را تولید می کند.

مدیر شعبه نانوایی ها در حسکه در همین باره توضیح داد: نان شعبه نانوایی ها استان حسکه تولید نان را کاهش نکرده است و تمام مواد مورد نیاز تولید نان تحویل واحد های تولید نان می شوند.

وی ادامه داد: همه موارد مورد نیاز تولید نان در دسترسی است.

ثناء/غیاث