دکتر بشار اسد استوارنامه سفرای چین و کوبا در سوریه را تحویل گرفت

دمشق – سانا

دکتر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه استوارنامه سفرای چین و کوبا در سوریه را تحویل گرفت.

دکتر بشار اسد در کاخ الشعب در دمشق استوارنامه فنگ بیاو، سفیر چین و استوارنامه میغیل بورتو، سفیر کوبا در سوریه را تحویل گرفت.

دکتر بشار اسد با هر یک ار آنها دیدار کرد و برای آنها در مأموریتشان آرزوی موفقیت کرد.

ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه و منصور عزام وزیر امور ریاست جمهوری در این مراسم حضور داشتند.