بازدید مهندس عماد خمیس از مرکز صدا و سیما در حلب

بازدید مهندس عماد خمیس از مرکز صدا و سیما در حلب