گشایش بازارچه خیریه محصولات تولیدی معلولان در حمص (تصاویر )