بازداشت 6 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای رژیم اشغالگر صبح امروز درجریان یورش به تعدادی از مناطق در کرانه باختری 6 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرنگار فلسطینی معا توضیح داد: نیروهای رژیم اشغالگر با یورش به شهرک زیتا و منطقه شویکه در طولکرم و روستاهای برقه و کفر قلیل در نابلس 6 فلسیطنی را بازداشت کردند.