سخنرانی دکتر بشار الجعفری در نشست شورای امنیت

سخنرانی دکتر بشار الجعفری در نشست شورای امنیت