بازگشت برق به استان قنیطره

قنیطره-سانا

برق به تمام شهرک ها و روستاهای استان قنیطره پس از تعمیر نقص های فنی در خطوط انتقال برق بازگشت.

مهندس “خالد سلیمان” مدیر شرکت برق قنیطره اعلام کرد: کارگاه های فنی توانستند نقص های فنی را که در روستاهای “حرفا” و “حضر” و محله های دیگر، رخ داد، تعمیر کنند، موجب بازگشت برق به تمام استان شد.

راما