برگزاری یک ماراتن در دمشق با هدف آگاهی سازی مردم نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان

برگزاری یک ماراتن در دمشق با هدف آگاهی سازی مردم نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان

راما