تگرگ به 825 هکتار محصولات کشاورزی در سويداء خسارت زد

سويداء – سانا

اداره کشاورزی سویداء پیش بینی کرد كه بارش تگرگ دوازدهمين ماه جاری به 825 هکتار محصولات کشاورزی و باغی این استان خسارت وارد کرد.

مدیر شعبه شهبا اداره کشاورزی سويداء میزان خسارت وارده را 55 درصد عنوان و اظهار کرد: عمليات ارزیابی خسارات ناشی از بارش تگرگ انجام شد و اکنون میزان خسارات توسط اداره خشکسالی در حال اجراست.

م.خ