اجرای طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال در مرکز بهداشتی یلدا در ریف دمشق

اجرای طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال در مرکز بهداشتی یلدا در ریف دمشق