اعتصاب سراسری در فلسطین در مخالفت با قانون نژادپرستانه قومیت

قدس اشغالی – سانا

اعتصاب سراسری فلسطینیان قدس اشغالی، کرانه باختری، نوار غزه و اراضی فلسطینی اشغالی 48 را در مخالفت با قانون نژادپرستانه رژیم اشغالگر در برگرفت.

خبرنگار سانا اعلام کرد: اعتصاب سراسری در همه بخش‌های تجاری، آموزشی، نهادهای خصوصی و دولتی به جز بخش بهداشت، در قدس اشغالی، کرانه باختری، نوار غزه و اراضی فلسطینی اشغالی 48 حاکم شده است.

غیاث/م.خ/ثناء