سخنرانی ولید المعلم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

سخنرانی ولید المعلم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد