ادامه تلاشها برای بازسازی خطوط و خدمات برق ویران شده در عربین