بازگشت یک سری جدید از سوری های مقیم در لبنان

ريف دمشق-سانا

امروز یک سری جدید از آوارگان سوری مقیم در لبنان  که قبلا به دلیل جنایات گروه های تروریستی دیار خود را ترک کرده بودند، پس از برقراری امنیت و ثبات به مناطقشان توسط ارتش عربی سوریه، از طریق کذرگاه های مرزی “جدیده یابوس” و “الدبوسیه” بازگشت.

تعدادی از بازگشت کنندگان تشکر خود را از ارتش عربی سوریه ابراز، و از فداکاری های ارتش مان که مناطقشان را از لوث تروریسم پاکسازی نمود، قدردانی کردند.

آنها از آوارگان سوری که در خارج فعلا مقیم هستند، خواستار بازگشت به خانه هایشان و مشارکت در روند بازسازی سوریه، شدند.

بازگشت کنندگان همچنین از اقدامات دولتی برای ترمیم و بهسازی خیابان ها و بازسازی زیر ساخت از جمله مدارس و درمانگاه ها و نهادهای دولتی تجلیل کردند.

راما حسون