رئیس جمهور نماز عید قربان را در مسجد الروضه در دمشق به جا آورد

رئیس جمهور نماز عید قربان را در مسجد الروضه در دمشق به جا آورد

غ