جنگنده های رژیم سعودی در ادامه تجاوز خود به یمن استان های صنعاء و عمران را بمباران کردند

صنعاء – سانا

جنگنده های رژیم سعودی در ادامه تجاوز خود به یمن استان های صنعاء و عمران را بماران کردند.

به نقل از المسیره نت، جنگنده های تجاوز سعودی 26  بار به روستای الغرزه در همدان و پادگان الصمع و فریجه و بیت شملان در منطقه ارحب و منطقه المجاوحه در نهم حمله کردند که درپی آن خسارات مادی به منازل و خودروهای شهروندانان وارد شد.

جنگنده های رژیم سعودی چهار بار به شرق کوه المسلوق در حرف سفیان در شمال صنعاء حمله کردند.

م.خ