هماچک : ماندن سفارت چک در دمشق به نفع چک و متحدانش است

پراگ-سانا

“یان هاماچک” وزیر امور خارجه جمهوری چک گفت: وزارت هیچ تغییری در سفارت جمهوری  چک در دمشق انجام نخواهد داد.

هاماچک اظهار داشت: سفارت چک کارهای زیادی دارد  و به صورت کامل انجام می دهد، واین مسئله موجب ناراحت دیگران، شد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: تقاضای خروج سفیر “ایوا فیلپی” از دمشق به نفع چک و منحدانش نیست.

راما