بازگشت اهالی به روستای “نامر” در حومه درعا… واهالی خواهان تسریع روند بازسازی زیربنایی وتامین خدمات اساسی شدند

درعا-سانا

هزاران نفر آواره شده به منازل شان واقع در روستاها وشهرک ها وشهرهای استان درعا که توسط ارتش عربی سوریه از لوث تروریسم آزاد شده بازگشتند. واین بازگشت نشانگر بازگشت روال زندگی طبیعی به آن مناطقی که محتاج  تشدید مساعی وهمکاری اهالی با جهات ذیربط به هدف شروع کار وتولید وتوسعه در تمام حوزه ها است.

اهالی روستای “نامر” واقع در شرق شهر درعا با فاصله 22کم  روند بازگشت به منازل شان پس از گذر 6سال از آواره شدن اجباری از سوی گروه های تروریستی را شروع کرده اند  به نیاز مبرم آنان برای  تحکیم وضعیت ثبات که توسط مبارزان دلیر ارتش عربی سوریه وجانفشانی های آنان صورت گرفته اشاره کرده اند.

ودر اثنای ملاقات با اهالی شهرک به خبرگزاری سانا گفتند از شهرداری قرفا خواهان تسریع روند تعمیر وانجام بازسازی آنچیزی که توسط تروریسم تخریب شده وبازگرداندن خدمات اساسی وبازگشایی جاده ها  شدند.

ت.م