امروز در تاریخ.. 11 اوت 1929: عراق و ایران یک معاهده دوستی را امضا کردند که قرن ها خصومت میان آنها را پایان داد

دمشق – سانا

1929- عراق و ایران یک معاهده دوستی را امضا کردند که قرن ها خصومت میان آنها را پایان داد.

1960 – استقلال جمهوری چاد از فرانسه.

1970 – اتحاد جماهیر شوروی ماهواره كوزموس 356 را راه اندازی کرد

2014 – فؤاد معصوم رئیس عراق، حیدر العبادی را مامور تشکیل دولت عراق کرد.

عید ها و مناسبت ها:

روز ملی در چاد