تنوع غرفه ها، عکس ها و نقشه های تمدن و فرهنگ سوریه در نمایشگاه کتاب 

تنوع غرفه ها، عکس ها و نقشه های تمدن و فرهنگ سوریه در نمایشگاه کتاب ..