گشت و گذار دوربین خبرگزاری/سانا/ در  روستاهای و شهرک های حوض الیرموک (تصاویر + ویدیو )

درعا -سانا

گشت و گذار دوربین خبرگزاری/سانا/ در  روستاها و شهرک های حوض الیرموک (تصاویر + ویدیو )

 

ث/غ/م خ