هیآت اعزامی جمهوری عربی سوریه به مذاکرات آستانه دو نشست با هیآت ایران و روسیه در سوچی منعقد می کند

سوچی-روسیه – سانا

دهمین دور آستانه با حضور هیات جمهوری عربی سوریه به ریاست دکتر بشار الجعفری و هیات های دیگر در شهر سوچی روسیه آغاز شد.

خبرنگار سانا در سوچی اعلام کرد: قرار است هیات های کشورهای ضامن روند آستانه و هیات های شرکت کننده دیدارهای خواهند داشت.

پایتخت قزاقستان میزبان نه نشست در مورد سوریه بود و کشورهای ضامن در آخرین نشست بر پایبندی خود به حاکمیت ملی، و حدت و استقلال سوریه تاکید کردند.

هیات اعزامی جمهوری عربی سوریه به رئاست دکتر بشار جعفری به دور دهم مذاکرات آستانه که در شهر سوچی برگزار می شود نشستی با هیآت ایرانی به رئاست حسین جابری انصاری معاون ارشد وزیر خارجه ایران در امور سیاست ویژه منعقد کرد.

ودر همین راستا هیآت جمهوری عربی سوریه نشستی با هیآت روسیه به رئاست الکساندر لاورنتف فرستاده ویژه روسیه به سوریه برگزار کرد.

هیات روسیه به رئاست لاورنتیف قبلا یک نشست با فرستاده ویژه سازمان بین الملل به سوریه استفان دیمیتسورا در چارچوب دیدارهای دوجانبه بین هیات های کشورهای ضامن روند آستانه(روسیه وایران وترکیه) ودیگر هیآت های شرکت کننده برگزار کرده بود

دور دهم مذاکرات آستانه درباره سوریه امروز در شهر سوچی روسیه با مشارکت هیآت جمهوری عربی سوری ودیگر هیآت ها از جمله هیآت سازمان بین الملل وهیات “معارضه” شروع شده است.

پایتخت قزاقستان آستانه میزبان 9 دور مذاکرات درمورد سوریه که اخرش در روز 14 و15 ماه مایو گذشته منعقد شده بود. ودر اختتامیه آن دورها از مذاکرات سه کشور ضامن بر پایبندی خود به حفاظت از حاکمیت ویگانگی ارضی واستقلال سوریه وادامه جنگ علیه گروه های تروریستی تا نابودی کامل آن ها تاکید کرده بودند.

غیاث/م.خ/ثناء

ت.م