پس از آزادسازی شهرک “غدیر البساتین” در ریف قنیطره از لوث تروریسم/تصاویر

قنیطره-سانا

پس از آزادسازی شهرک “غدیر البساتین” در ریف قنیطره از لوث تروریسم

راما