باسیل:  بازگشت داوطلبانه و امن آوارگان سوری به سوریه

بیروت-سانا

وزیر خارجه ومقیمان خارج لبنان جبران باسیل تاکید کرد که تنها راهی برای بازگشت آوارگان سوریه از لبنان به کشور خود باید داوطلبانه وامن باشد.

باسیل طی یک کنفرانس مطبوعاتی با وزیر تجارت خارجی وهمکاری توسعه هلند سگرید کاگ اشاره کرد که لبنان به اصل عدم بازگشت اجباری آوارگان سوری احترام می گذارد.

گفتنی است که گروه سوم آوارگان سوری در لبنان به خانه های شان در روستاها وشهرک های ریف دمشق از طریق  گذرگاه الزمرانی در شهرک عرسال لبنان بازگشتند.

حسين 

شاهد أيضاً

روستای بارمایا در بانیاس به روایت تصویر