سخنرانی دکتر بشار الجعفری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

سخنرانی دکتر بشار الجعفری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد