مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار اسد با تلویزیون روسی ان تی وی

مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار اسد با تلویزیون روسی ان تی وی