شب عید در بازارهای منطقه المیدان در دمشق

شب عید در بازارهای منطقه المیدان در دمشق

https://youtu.be/W5dPreMK3DA

غیاث