شب عید در بازارهای منطقه المیدان در دمشق

شب عید در بازارهای منطقه المیدان در دمشق

غیاث