انتشار کتاب جدید درباره ویژگیها و لطایف زبان عربی به قلم دکتر محمود السید

دمشق-سانا

کتاب «از ویژگیهای زبان عربی و لطایف آن» اثر جدید دکتر محمود السید منتشر شد.

دکتر محمود السید در این کتاب به تعداد برخی ویژگی های زبان عربی و بعضی لطایف و اسرار آن با ذکر شواهد ادبی و شعری می پردازد.

این کتاب در 72 صفحه‌ای است که توسط انجمن کتاب عمومی سوریه به چاپ رسیده است.

م.خ/غ