استاندارد اند پورز درجه اعتباری ترکیه را کاهش داد

واشنگتن – سانا

موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز به دلیل کاهش ارزش پول ترکیه و افزایش تورم در این کشور، چشم‌انداز اعتباری ترکیه را کاهش داده است.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز گفت:  رتبه اعتبار وامی تركيه بلند مدت به  بی بی بی منفی ورتبه اعتبار وامی تركيه کوتاه مدت به ای بی  کاهش شد.