صدور دستور العمل های درباره اعطای مجوز شرکت های هواپیما

دمشق-سانا

امروز وزارت حمل ونقل دستور العمل های مربوط به اعطای مجوز شرکت های هواپیما صادر کرد.

دستور العمل ها شامل ده ماده می باشد، این دستور العمل ها باعث بهبود حمل ونقل هوایی وتوسعه مکانیزم آن است.

همچنین اعطای مجوز به شرکت های جدید منجر به ایجاد رقابت وتامین فرصت های شغلی وبهبود خدمات خواهد شد.

حسین

شاهد أيضاً

بازگشت زندگی طبیعی به حومه استان حسکه با استقرار واحد های ارتش

حسكه – سانا واحد های ارتش عربی سوریه با استقرار در حومه شمالی استان حسکه …