احیای 500 دونوم از اراضی کشاورزی قنيطره

قنيطره – سانا

اداره کشاورزی قنیطره دیروز عملیات خود را برای  احیای 500 دونوم از اراضی کشاورزی این استان شروع کرد.

مدیر اداره کشاورزی این استان در همین باره توضیح داد: مناطق حضر، خان ارنبه، الکوم، جبا، عین النوریه، نبع الفورا، ایوبا تحت پوشش طرح احیای اراضی کشاورزی قرار گرفته اند.

غیاث/م.خ/ثناء