ایجاد 80 فرصت شغلی با تاسیس چهار پروژه سرمایه گذاری در السویداء

السويداء – سانا

طی آخرین دوره  استان السويداء  شاهد استقبال گسترده سرمایه گذاران بود و تعداد پروژه‌ های سرمایه‌‌ گذاری‌ طی سال گذشته در این استان به چهار پروژه سرمایه گذاری رسيد و این  پروژه ها 80 فرصت شغلی را ایجاد کردند.

مدیر شعبه سویداء اداره سرمایه گذاری سوریه در همین باره توضیح داد: هزینه های برآورد شده برای اجرای این  پروژه های سرمایه گذاری بالغ بر 291 ميليون لير است.

غیاث/ثناء/م.خ