الحوثی: جنایت ترور الصماد بدون پاسخ نخواهد بود

صنعاء – سانا

عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن تاکید کرد: جنایت ترور صالح الصماد بدون پاسخ نخواهد بود.

الحوثی دیروز در سخنرانی خود گفت: تجاوزان و در راس آنها آمریکا و عربستان سعودی مسئول شهادت الصماد و تبعات آن هستند، این جنایت بدون پاسخ نخواهد ماند.

غیاث/ثناء