بازگشت 500 آوره سوری از لبنان به منازل خود در بیت جن

ريف دمشق – سانا

دیروز صد ها آوره سوری از طریق گذرگاه مرزی جدیده یابوس از لبنان به منازل خود در بیت جن واقع در ریف دمشق جن در ریف دمشق که توسط ارتش عربی سوریه از تروریسم پاکسازی شده است بازگشته اند.

این افراد ضمن ابراز خوشحالی از بازگشت به وطن خود از ارتش عربی سوریه تشکر و قدردانی کردند.