کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزیر اوقاف سوریه و علی اکبر ولایتی

کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزیر اوقاف سوریه و علی اکبر ولایتی

غیاث