جشن مردم حلب در میدان سعد الجابری به مناسبت پیروزی ارتش و آزادسازی ربوده شدگان/تصاویر

جشن مردم حلب در میدان سعد الجابری به مناسبت پیروزی ارتش و آزادسازی ربوده شدگان

غیاث/ثناء/م.خ