روند آزادسازی ربوده شدگان و اخراج تروریست های”جیش الاسلام” از دوما براساس توافق دیروز همچنان ادامه دارد

ريف دمشق – سانا

روند آزادسازی ربوده شدگان و اخراج تروریست های”جیش الاسلام” از دوما بر اساس توافق دیروز همچنان ادامه دارد.

براساس این توافق، همه ربوده شدگان در دوما در مقابل خروج تروریست های “جیش الاسلام” و خانواده های شان به جرابلس آزاد می شوند.

غیاث