دستور معافیت سرمایه گذاران از مالیات در منطقه آزاد عدرا باعث آفزایش فعالیت های سرمایه گذاری شد

دمشق- سانا

وزارت اقتصاد وتجارت خارجی  گفت که صادر شدن  دستور شماره 142 در مورد معافیت سرمایه گذاران شعبه  موسسه عمومی مناطق آزاد در “عدرا” از مالیات باعث آفزایش فعالیت های سرمایه گذاری شده است.

گفتنی است که منطقه آزاد عدرا یکی از مهمترین بازارهای خودرو در جهان عرب.

وزارت اقتصاد وتجارت خارجی یاد کرد که دستور معافیت از مالیات یک گام واقعی برای حمایت از سرمایه گذاران وتحریک آنان برای بازگرداندن فعالیت های سرمایه گذاری در شرکت های وکارخانه های شان که به دست گروه های تروریست مسلح تخریب شده است.

حسین