پوشش بیش از 13 هزار کودک در غوطه شرقی در طرح واکسیناسیون فلج اطفال

ريف دمشق – سانا

اداره بهداشت و درمان ریف دمشق تاکید کرد: 13 هزار کودک در غوطه شرقی علیه فلج اطفال و 6500 کودک علیه سرخک واکسینه شده اند.

اداره بهداشت و درمان ریف دمشق افزود: طرح ملی واکسیناسیون کودکان در مراکز اقامت موقت همچنان در حال اجرا است.

غیاث/ثناء/م.خ