حرستا كاملاً از تروریست‌ها پاکسازی شد

حرستا كاملاً از تروریست‌ها پاکسازی شد

 

ث/غ/م خ