وزیر گردشگری با سفیر لبنان در دمشق تحکیم روابط همکاری بررسی می کند

دمشق-سانا

وزیر گردشگری کشورمان مهندس بشر یازجی طی دیدار خود با سفیر لبنان در دمشق آقای “سعید زخیا” تعمیق روابط همکاری بین دو کشور وافق های توسعه آن را بحث وبررسی کرد.

وزیر یازجی در این دیدار توضیح داد که حوزه توریستی وگردشگری رو به بهبودی نهاد حضور گسترده در هتل ها ورستوران ها نشانه آن بهبودی است به خصوص اینکه وزارت به توسعه وارتقای خدمات ارائه شده از طرف موسسات ونهادها ابتدا از فرودگاه وگذرگاه های مرزی وقضیه رزرو الکترونی وهماهنگی با هتل ها وتامین وسائل نقلیه به علاوه بر ارائه تمام تسیهلات ممکن به بازدیدکنندگان ومقیمان خارج را می پردازد.

یازجی اشاره کرد که فعالیت وزارت هم اکنون علیه طرح های سرمایه گذاری وگردشگری وسیاحت دینی وتوریستی داخلی وگردشگری مقیمان خارج متمرکز است وی ضرورت همکاری مشترک در حوزه گردشگری بین دو کشور برادر که به نفع دو طرف است تاکید کرد.

به نوبه خود زخیا تاکید کرد که لبنانی ها تمایل به سرمایه گذاری وانجام گردشگری در سوریه را دارند امریست که با وجوب ایجاد برنامه های اجرایی مشترک وراه اندازی گرد همایی های بین تجار سوری ولبنانی به خصوص اینکه بسیاری از شرکت های لبنانی به سرمایه گذاری در سوریه اظهار میل کردند قرین است.

ت.میهوب