سوچی گذرگاه توبه به وطن.. به نگارش عبد الرحیم احمد

دمشق – سانا

کسی که مرتکب گناه شده بود و خواست توبه کند باید در ابتدا به گناه خود اعتراف و اظهار پشیمانی کند و تصمیم بگیرد که گناه خود را تکرار نکند.

مفید است که به موضوع توبه اشاره کنیم به ویژه اینکه کنفرانس گفتگو های ملی سوریه در شهر سوچی روسیه پس از یک ماه برگزار خواهد شد.

بدون شک بعد از گذشت هفت سال از ایستادگی ملت و ارتش و رهبری سوریه، زمان کافی گذاشت تا فریب خوردگان مواضع خود را بازنگری کنند.

درهای سوچی به همه سوری ها که تمایل به خارج کردن کشور خود از بحران از طریق گفگوهای سوری سوری و به دور از خودخواهی و دون هیچ گونه پیش شرط  دارند، باز است.

غیاث/م.خ/ثنا