نگاهی به پیشرفت چشمگیر بخش صنعت سوریه در سال 2017

دمشق – سانا

فعالیت‌های تولیدی در هزارها واحد صنعتی و تولیدی امسال از سرگرفته شده است و با پیروزی های ارتش عربی سوریه بر تروریسم تعداد زیادی از تاسیسات صنعتی  مجددا فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفت.

تصمیمات و اقدامات دولت و بازسازی زیرساخت ها و شهر های صنعتی نیز به احیای بخش صنعت کمک کرد.

با بازگشت 5408 واحد صنعتی جدید متعلق به بخش خصوصی به چرخه تولید آمار واحدهای فعال صنعتی به 11430 رسید.

شرکت های بخش عمومی نیز امسال وارد مرحله بهبودی شده و تا پایان ماه دهم محصولات را به ارزش 466ر175  ملیارد لیر تولید کرد و ارزش فروش محصولات این شرکت ها به بیش از 167 میلیارد لیر رسید.

غیاث/ثناء/م.خ