جمهوری دیمکراتیک کره: سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا، سندی مجرمانه است

پیونگ یانگ – سانا

وزارت امور جمهوری دیمکراتیک کره تاکید کرد: سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا، سندی مجرمانه است.

به نقل از خبرگزاری جمهوری دیمکراتیک کره سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت: سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا به دنبال سیطره کامل بر همه جهان است.

غیاث/ثناء/م.خ