دکتر بشار الجعفری: بیانیه ریاض 2 کاملا مردود است/ هدف از سند اصول اساسی حل سیاسی، ایجاد زمینه های مشترک است/تا زمانی که بیانیه ریاض 2 پابرجا باشد، وارد مذاکرات مستقیم نخواهیم شد

ژنو – سانا

دکتر بشار الجعفری رئیس هیات جمهوری عربی سوریه به گفتگو های سوری – سوری در ژنو پس از دیدار با استفان دی مستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه تاکید کرد: زبان بیانه ای ریاض 2 شامل پیش شرط و این با قطعنامه شورای امنیت 2254 مخالف است.

دکتر بشار الجعفری در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با استفان دی مستورا اشاره کرد: زبان بیانیه الریاض 2 عبارت از بازگشت به عقب است. بیانیه ریاض دارای ادبیات تحریک آمیز و برای هشتمین دور ژنو مناسب نیست.

رئیس هیات جمهوری عربی سوریه به گفتگو های سوری – سوری در ژنو افزود: بیانیه ریاض2 کاملا مردود است.

دکتر بشار الجعفری گفت: تا زمانی که بیانیه ریاض 2 پابرجا باشد، وارد مذاکرات مستقیم نخواهیم شد.

دکتر بشار الجعفری بیان کرد: همچنان درباره ظاهر و دستورکارها، گفت و گو می کنیم و وارد موضوعات اصلی نشده ایم.

وی اضافه کرد: در صحنه نظامی هر روز شاهد پیروزی بر تروریسم هستیم و ما در پایان پیروزی بر گروه تروریستی “داعش” قرار داریم.

وی افزود: بر سند اصول اساسی راه حل سیاسی متمرکز بودیم، سند اصول اساسی راه حل سیاسی، ورود به ایجاد وجوه مشترک و اعتمادسازی ملی است.

دکتر بشار الجعفری اشاره کرد: آنکه بیانیه ریاض2 را فراهم نمود، تلاش کرد تا مأموریت فرستاده سازمان ملل را تخریب کند.

رئیس هیات جمهوری عربی سوریه به گفتگو های ژنو اشاره کرد:  متاسفانه دی‌میستورا پا را از حد اختیاراتش فراتر گذاشت وقتی که بدون مشورت با ما، مسائلی را در مذاکرات مطرح کرده است.

وی تاکید کرد: هرگونه اقدام یکجانبه بدون هماهنگی با دولت سوریه، غیرقابل قبول است.

هیات جمهوری عربی سوریه با استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه دیدار کرد

هیات جمهوری عربی سوریه به ریاست دکتر بشار الجعفری سومین نشست رسمی با استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه در ژنو در چارچوب هشتمین دور گفگوهای سوری – سوری برگزار کرد.

شایان به ذکر است که دیروز نیز هیات جمهوری عربی سوریه دومین نشست رسمی خود را با استفان دی میستورا برگزار کرد.

غیاث